Python1

打印括号 与 不加括号效果

1. 执行语句后 print 在这里 空格作用和括号执行的效果一样

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
sum = 0
t = [1, 2, 3]
for a in t:
sum = sum + a
print sum
sum = 0
t = [1, 2, 3]
for a in t:
sum = sum + a
print(sum)

print 既是命令, 又是函数。作用都是打印输出。第一段代码用的是 print 命令的作用, 第二段代码使用的是函数的作用。最终的效果是一样的, 但是使用的意义不一样。